Verkiezingen

Verkiezingen organiseren voor de OR

Sinds de wijziging van de WOR in 2013 is wat eenvoudiger geworden om verkiezingen te organiseren. De verplichting om als kandidaat handtekeningen te verzamelen is bijvoorbeeld komen te vervallen. Ondanks dat blijven er nog een aantal wettelijke verplichtingen bestaan. Onderaan deze pagina vindt u de meest relevantie WOR artikelen over verkiezingen.

Het OR-reglement en verkiezingen

In de voorbereiding van de verkiezing is het nuttig om het OR-reglement door te lopen. In het OR-reglement staan de regels en procedures die u zelf opgesteld heeft, zoals de stemwijze, de verkiezingsprocedure en evt. kiesgroepen. Het kan zijn dat voor de verkiezingen bepaalde zaken wilt wijzigen. Wanneer u een nieuw reglement opstelt, moet u het concept-reglement voorleggen aan de bestuurder. De bestuurder moet namelijk in de gelegenheid gesteld worden om zijn mening te geven over de wenselijkheid van de veranderingen. Als ondernemingsraad moet je ook een exemplaar van het reglement verstrekken aan de bestuurder.

Stappenplan voor verkiezingen

Hieronder volgt een basis stappenplan voor de verkiezingen binnen uw ondernemingsraad. Houdt er rekening mee dat bepaalde termijnen anders in uw reglement kunnen staan. Wanneer dit het geval is, volgt u uw  reglement.  Het organiseren van OR-verkiezingen verloopt veelal volgens de volgende stappen:

 1. Een verkiezingscommissie samenstellen
 2. Een strategie ontwikkelen voor het werven van kandidaten en het promoten van de verkiezingen.
 3. De verkiezingsdatum, de plaats van de verkiezingen, etc. vaststellen (13 weken)
 4. De verkiezingsdatum e.d. aankondigen in de organisatie (12 weken)
 5. Het opstellen lijsten kiesgerechtigde en verkiesbare personen (12 weken)
 6. De vakbonden uitnodigingen voor het stellen van kandidaten (12 weken)
 7. Het werven van kandidaten (8 weken)
 8. De sluitingstermijn kandidaten vakbonden (5 weken)
 9. Kandidaatstelling voor ongeorganiseerden: de vrije lijsten (5 weken)
 10. De sluitingstermijn voor kandidaten van de vrije lijsten (3 weken)
 11. Controleren van geldigheid kandidatenlijsten (2 weken)
 12. De bekendmaking van de kandidatenlijst
 13. De verkiezingsdag houden
 14. De uitslag bepalen en communiceren

Om de verkiezingen soepel te laten verlopen kunt u uw ook bij laten staan door een professional. Hierdoor worden verkiezingen goed en snel georganiseerd. Neem hierover gerust contact op.


Rechten ondernemingsraad WOR wet

WOR Artikel 9: Verkiezing van de ondernemingsraad

1. De verkiezing van leden van de ondernemingsraad geschiedt bij geheime schriftelijke stemming en aan de hand van een of meer kandidatenlijsten.

2. Een kandidatenlijst kan worden ingediend door:

a. een vereniging van werknemers, die in de onderneming werkzame kiesgerechtigde personen onder haar leden telt, krachtens haar statuten ten doel heeft de belangen van haar leden als werknemers te behartigen en als zodanig in de betrokken onderneming of bedrijfstak werkzaam is en voorts ten minste twee jaar in het bezit is van volledige rechtsbevoegdheid, mits zij met haar leden in de onderneming over de samenstelling van de kandidatenlijst overleg heeft gepleegd. Ten aanzien van een vereniging die krachtens haar statuten geacht kan worden een voortzetting te zijn van een of meer andere verenigingen met volledige rechtsbevoegdheid van werknemers, wordt de duur van de volledige rechtsbevoegdheid van die vereniging of verenigingen voor de vaststelling van de tijdsduur van twee jaar mede in aanmerking genomen;

b. iedere in de onderneming werkzame kiesgerechtigde persoon of groep van personen, niet zijnde lid van een vereniging als bedoeld onder a welke een kandidatenlijst heeft ingediend.

3. De ondernemingsraad kan in zijn reglement bepalen, dat voor bepaalde groepen van in de onderneming werkzame personen, dan wel voor bepaalde onderdelen van de onderneming afzonderlijke kandidatenlijsten worden ingediend, ten einde als grondslag te dienen voor de verkiezing door de betrokken personen of onderdelen van een tevens in het reglement te bepalen aantal leden van de ondernemingsraad. Indien de ondernemingsraad van deze bevoegdheid gebruik heeft gemaakt, gelden de in het tweede lid ten aanzien van het indienen van kandidatenlijsten gestelde eisen voor iedere aangewezen groep of ieder aangewezen onderdeel afzonderlijk.

4. De ondernemingsraad treft, indien dit bevorderlijk is voor een goede toepassing van deze wet in de onderneming, voorzieningen in zijn reglement opdat de verschillende groepen van de in de onderneming werkzame personen zoveel mogelijk in de ondernemingsraad vertegenwoordigd kunnen zijn.


WOR Artikel 10: Verkiezing van de ondernemingsraad

De ondernemingsraad stelt in zijn reglement nadere regelen betreffende de kandidaatstelling, de inrichting van de verkiezingen en de vaststelling van de uitslag daarvan, alsmede betreffende de vervulling van tussentijdse vacatures in de ondernemingsraad.


WOR Artikel 11: Verkiezing

1. De ondernemingsraad draagt er zorg voor, dat de uitslag van de verkiezingen bekend wordt gemaakt aan de ondernemer, aan de in de onderneming werkzame personen, alsmede aan degenen die kandidatenlijsten hebben ingediend.

2. Hij draagt er zorg voor, dat de namen en de functies in de onderneming van de leden van de ondernemingsraad blijvend worden vermeld op een plaats die vrij toegankelijk is voor alle in de onderneming werkzame personen, op zodanige wijze dat daarvan gemakkelijk kennis kan worden genomen.